E-pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

1. Pasūtītājs iesniedz Restorānam pieprasījumu viesu apkalpošanai rakstiskā veidā, norādot viesu skaitu un vēlamo ēdienkarti ( e-pasts tiek uzskatīti par rakstisku dokumentu).

2. Pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas Restorāns nosūta Pasūtītājam rakstisku apstiprinājumu.

3. Pasūtījumu Pasūtītājs uzskata par apstiprinātu pēc Restorāna rakstiska apstiprinājuma saņemšanas (e-pasts tiek uzskatīts par rakstisku dokumentu) un veic pasūtījuma priekšapmaksu 100% (piecdesmit procentu) apmērā no pasūtījuma kopējās vērtības.

4. Izmaiņas pasūtījumos vai to anulāciju Pasūtītājs iesniedz pēc iespējas ātrāk, rakstiskā veidā vai atsevišķos gadījumos pa telefonu.

5. Visus pa telefonu izdarītos pasūtījumus, izmaiņas un anulācijas Pasūtītājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā apstiprina rakstiskā veidā un ne vēlāk kā 48 stundas līdz pasūtījuma izpildīšanas.

6. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs informē Restorānu par īpašām prasībām pakalpojumu sniegšanā.

7. Par papildus pakalpojumiem, kas ir veikti ārpus Pasūtītāja pieteikumā norādītā, Klients norēķinās ar Restorānu.

8. Restorāns savlaicīgi rakstiski jābrīdina Pasūtītāja par jebkuram cenu izmaiņām.

9. Restorāns nodrošina viesu apkalpošanu saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumā norādītājiem pakalpojumiem.

10. Ja pasūtījums tiek anulēts līdz 24 stundu laikā pirms viesu ierašanas, Restorāns garantē 100% priekšapmaksas atgriešanu.

11. Ja pasūtījums tiek anulēts mazāk kā 24 stundu laikā pirms viesu ierašanas datuma, kā arī viesu neierašanās gadījumos, apmaksātu priekšapmaksu Restorāns neatgriežas.

12. Ja Pasūtītājs veic pasūtījumu un priekšapmaksu (3.p.), tad Restorāns rezervāciju garantē 60 (sešdesmit) minūtes, pēc norunātā laika.

13. Nodokļu maksājumus budžetā katra puse veic patstāvīgi likumā noteiktajā kārtībā.